Hướng dẫn đánh giá, kiểm điểm năm 2016 

 Hướng dẫn đánh giá, kiểm điểm năm 2016
 
Download tài liệu hướng dẫn tại đây