Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 Thực hiện ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố tại Công văn số 1137/VP-KT ngày 15/4/2022 của Văn phòng UBND thành phố và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1228/SGDĐT-KHTC ngày 18/5/2022 về việc trình hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND thành phố gửi Thường trực HĐND thành phố xin ý kiến chấp thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình, gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/5/2025(qua địa chỉ mail vutv@danang.gov.vn) để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn bản phản hồi xem như các đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo.

Chi tiết công văn số 1602/STC-HCSN ngày 18/05/2022 tại đây