Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tham mưu, trình HDND thành phố về định mức tổ chức các kỳ thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1891/UBND-KT ngày 13/4/2022 và trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1109/SGD ĐT-KHTC ngày 06/5/2022 về hồ sơ trình HĐND thành phố về mức chi tổ chức các kỳ thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND thành phố gửi Thường trực HĐND thành phố xin ý kiến chấp thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

             Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình, gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/5/2025 (qua địa chỉ email vutv@danang.gov.vn).  để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn bản phản hồi xem như các đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo.

Chi tiết công văn số 1588/STC-HCSN tại đây

Chi tiết dự thảo tại đây