Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố trong lĩnh vực đăng ký đất đai. 

          Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 136/QĐUBND ngày 17/01/2022, trong đó, giao cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp HĐND giữa năm 2022 và trên cơ sở đề nghị của Sở TNMT tại Công văn số 1766/STNMT-VP ngày 10/05/2022 về việc hoàn chỉnh lại các hồ sơ Nghị quyết trong lĩnh vực đăng ký đất đai; Sở Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định.
          Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND các quận, huyện,...) tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình, gửi về Sở Tài chính trước ngày 24/5/2022  (qua địa chỉ mail: trinhtht@danang.gov.vn) để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn bản phản hồi xem như các đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo. sơ Nghị quyết trong lĩnh vực đăng ký đất đai; Sở Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định.
Chi tiết dự thảo tại đây