Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá công trình nhà biểu diễn đa năng 

 
https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/thao-do-ban-thanh-ly-vat-tu-thu-hoi-cong-trinh-nha-bieu-dien-da-nang-thanh-pho-da-nang-134111.html
https://daugia.danang.gov.vn/frontend/asset/asset_detail.xhtml?id=817