Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” 

 Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”,

Nhằm kịp thời ghi nhận, động viên sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đương chức hoặc nghỉ hưu thuộc Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện và kế toán ngân sách phường, xã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Tài chính, trình Bộ Tài chính xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2022), Sở Tài chính đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, UBND các phường, xã xem xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BTC và gửi về Sở Tài chính trước ngày 01/6/2022.

chi tiết Thông tư 17/2019/TT-BTC ngày 21/03/2019 tại đây