Văn bản hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 

 Văn bản hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021
 
Vui lòng dowload tại đây.