Cắt giảm, giãn dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết, chậm triển khai năm 2021 

 Ngày 6/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV. Trong đó, giải pháp cấp bách về kinh phí, cụ thể: Ưu tiên sắp xếp, bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cơ sở điều trị người bệnh COVID-19; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách, tập trung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để có cơ sở xây dựng phương án bù hụt thu, đảm bảo cân đối ngân sách trong những tháng cuối năm 2021 và tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm, Sở Tài chính kính đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện dự toán đến 15/9/2021, rà soát các nhiệm vụ chi[1] chưa thật sự cần thiết, không thực hiện trong năm 2021 hoặc giãn nhiệm vụ sang năm sau để điều chỉnh, cắt giảm kinh phí theo Phụ lục đính kèm và gửi về Sở Tài chính trước ngày 23/9/2021 để tổng hợp.

Chi tiết công văn số 3445/STC-HCSN ngày 16/09/2021 tại đây

Phụ lục kèm theo tại đây