Hướng dẫn đăng ký giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 - Triển khai Thông báo số 62/TB-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Tài chính đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC, Thông tư số 233/2016/TT-BTC
Chi tiết các phụ lục tại đây
 
-  Triển khai Thông báo số 75/TB-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Tài chính đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC, Thông tư số 233/2016/TT-BTC
Chi tiết các phụ lục tại đây