Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
Chi tiết dự thảo Ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối vớlực lượng dân quân tự vệ  tại đây
Chi tiết dự thảo Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ tại đây