Bổ sung tài liệu liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

 
Chi tiết công văn số 14300/BTC-CST ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính tại đây