Tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND 

1. Công Văn tuyên truyền hỗ trợ lãi suất: CV 3603 STC tuyen truyen CS ho tro lai suat.pdf
 
2. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất: Mau Don De nghi ho tro lai suat.doc