Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung dự toán đợt 2 năm 2020. 

1. Nội dung Công văn:CV3618