Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 

 Xem chi tiết Thông báo số 113/TB-STC Tại đây