Hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 

 
Xem chi tiết công văn số 9488/BTC-HCSN Tại đây