Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ.

Download tài liệu tại đây