Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ 

                    Kính gửi:
-     Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Khoa học Công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Du lịch, Thanh tra thành phố;
-     Các ban: Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp;
-     Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
-     Cục Hải quan Đà Nẵng.
Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ[1] trong đó hàng năm UBND thành phố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;
Tại thành phố để triển khai chủ trương này theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy có Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 15/02/2017 và UBND thành phố có Công văn số 1272/UBND-KT1 ngày 25/02/2017 và Công văn số 5447/UBND-STC ngày 18/7/2017, trong đó có giao cho Sở Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện để báo cáo Ban thường vụ Thành ủy và Bộ Tài chính theo quy định (Các văn bản nêu trên được đăng tải tại trang web taichinh.danang.gov.vn, mục Thông báo).
Để có cơ sở tổng hợp báo có UBND thành phố, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện căn cứ vào chức năng, các nhiệm vụ được giao tại các văn bản nêu trên, báo cáo tình hình thực hiện năm 2019 gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo, trong đó tập trung vào những nội dung chính như sau:
1. Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp tạo môi trường thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh và động lực phát triển kinh tế xã hội, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước, trong đó chi tiết việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và tiến độ triển khai đến nay; tình hình thực hiện tuân thủ pháp luật về tài chính - ngân sách, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan Đà Nẵng báo cáo tình hình triển khai các giải pháp về thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với công tác quản lý thu trên địa bàn.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tình hình rà soát danh mục các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cắt giảm các chương trình, dự án không đảm bảo hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, đổi mới công tác lập dự án và đánh giá, thẩm định dự án, cơ chế đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội sau khi dự án đã đi vào khai thác sử dụng; tình hình thực hiện các giải pháp khuyến khích đầu tư tư nhân vào phát triển kinh tế xã hội; chính sách thu hút đầu tư vào thành phố đối với các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, thân thiện môi trường.
4. Các Sở chuyên ngành quản lý các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công (đặc biệt là các Sở Y tế, Khoa học Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo) báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực tự chủ, chất lượng hoạt động của khu vực dịch vụ sự nghiệp công (tập trung vào các nội dung về tổ chức, biên chế, hoạt động và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xã hội hóa, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ công; việc thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công).
5. Sở Nội vụ báo cáo tình hình phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, kiến nghị các giải pháp tiếp tục tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Sở, ngành, địa phương theo hướng tinh gọn; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương nêu trên của trung ương, thành phố và các kiến nghị (nếu có).
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm phối hợp thực hiện và báo cáo về Sở Tài chính (đồng thời gửi file qua địa chỉ email: trangptm@danang.gov.vn) trước ngày 20/12/2019 để tổng hợp, báo cáo./.


[1] Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài xhinhs quốc gia an toàn, bền vững.
 
           CHI TIẾT: TẢI TẠI ĐÂY