Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung dự toán đợt 2 năm 2019 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể
Để có cơ sở trình UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách đợt 02 năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị , Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự toán của các đơn vị trực thuộc, gửi Sở Tài chính trước ngày 10 tháng 10 năm 2019 theo Mẫu biểu đính kèm. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:
1. Các đơn vị cần tổng hợp kể cả các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung đã có văn bản đề nghị gửi Sở Tài chính để kiểm tra, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định.
2. Đối với các nội dung đã được UBND thành phố cho chủ trương tạm sử dụng từ nguồn dự toán đã giao đầu năm của đơn vị để thực hiện thì các đơn vị xác định số chi thực tế và kèm theo hồ sơ, chứng từ liên quan để Sở Tài chính kiểm tra, trình UBND thành phố bổ sung dự toán theo số thực chi, tránh trường hợp bổ sung nhưng cuối năm không sử dụng hết phải hủy dự toán.
Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổng hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm gửi file tổng hợp theo Mẫu biểu về địa chỉ thư điện tử: vutv@danang.gov.vn để kịp thời tổng hợp.
Vậy, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.
 
File chi tiết: TẢI TẠI ĐÂY