Lấy ý kiến về các loại phụ cấp hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

                            Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các Hội, đoàn thể;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện.
 
 Thực hiện chương trình cải cách tài chính công, Sở Tài chính đang phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng xây dựng phần mềm cải cách tiền lương trên cơ sở tích hợp dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức của Sở Nội vụ; theo đó, việc tính toán chi trả lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện trên phần mềm cải cách tiền lương.
Để có cơ sở xây dựng biểu mẫu thanh toán tiền lương phản ánh đầy đủ tất cả các loại phụ cấp hiện hưởng của công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính kính đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện chi trả các loại phụ cấp tại đơn vị (chỉ báo cáo các loại phụ cấp chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước). Đề nghị các đơn vị dự toán cấp 1 triển khai lấy ý kiến các đơn vị dự toán trực thuộc để có ý kiến tham gia đầy đủ đối với biểu mẫu tại Phụ lục đính kèm. Văn bản báo cáo đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/8/2019, đồng thời, gửi email về địa chỉ viltt@danang.gov.vn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ về Phòng Quản lý Ngân sách qua số điện thoại 3.821.460.
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
 
Chi tiết: TẢI TẠI ĐÂY và ĐÂY