Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung dự toán đợt 1 năm 2019 

 Kính gửi: Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể
 
Để có cơ sở trình UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị đợt 01 năm 2019, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự toán của các đơn vị trực thuộc, gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 6 năm 2019 theo Mẫu biểu đính kèm (lưu ý: các đơn vị cần tổng hợp kể cả các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung đã có văn bản đề nghị gửi Sở Tài chính) để kiểm tra, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Trường hợp các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tài chính sau thời gian nêu trên, đề nghị đơn vị chủ động, tạm sử dụng từ nguồn kinh phí được giao tại đơn vị để thực hiện và sẽ được Sở Tài chính tổng hợp vào đợt 2, trước 31 tháng 10 năm 2019.
Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổng hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm gửi file tổng hợp theo Mẫu biểu về địa chỉ thư điện tử: vutv@danang.gov.vn để kịp thời tổng hợp.
Vậy, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.