Tham gia góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

                                      Kính gửi:
- Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- UBND các quận, huyện.
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2019 và thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1150/VP-KT ngày 26 tháng 4 năm 2019, Sở Tài chính đã dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (đính kèm).
Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND thành phố triển khai đảm bảo theo đúng quy định, Sở Tài chính kính đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia góp ý dự thảo và gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/5/2019.
Để thuận lợi trong công tác tổng hợp, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương gửi nội dung góp ý vào địa chỉ thư điện tử vutv@danang.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính) theo số điện thoại 0236.3821063 để được hướng dẫn cụ thể.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./.
CHI TIẾT: TẠI ĐÂY