Lấy ý kiến quy định mức chi tiếp khách và sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

                                 Kính gửi:
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng;
- Văn phòng HĐND thành phố,
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các Ban quản lý trực thuộc UBND thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.
Căn cứ quy định tại Điều 33 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước quy định thẩm quyền quy định mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của các Bộ, địa phương, các cơ quan, đơn vị;
 Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2019 có quy định “Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến quy định tại Chương II Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến đảm bảo phù hợp”;
Thực hiện Công văn số 2267/UBND-TH ngày 10/4/2019 của UBND thành phố về việc chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND thành phố khóa IX, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố ban hành Tờ trình số 2630/TTr-UBND ngày 24/4/2019 trình HĐND thành phố chấp thuận ban hành Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Tờ trình số 2728/TTr-UBND ngày 02/5/2019 trình HĐND thành phố chấp thuận ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các văn bản nêu trên và trên cơ sở đề nghị của Sở Ngoại vụ về đề án quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và Sở Khoa học và Công nghệ về đề án quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; Sở Tài chính đã thẩm định, hoàn chỉnh các nội dung sau:
- Dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Để thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đảm bảo thời gian đăng kí nội dung trình HĐND thành phố vào kỳ họp giữa năm 2019, Sở Tài chính đã dự thảo văn bản báo cáo UBND thành phố về việc quy định nội dung, mức chi nêu trên và đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố:
a) Đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và Nghị quyết các nội dung nêu trên.
b) Các ý kiến tham gia góp ý các Dự thảo có thể để lại ý kiến trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố hoặc gửi về Sở Tài chính để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trước khi báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2019 (qua địa chỉ thư điện tử: nguyendtt@danang.gov.vn).
2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết và gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/5/2019 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn bản phản hồi xem như thống nhất với nội dung các dự thảo.
Vậy, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./.
Đính kèm: Tải tại đây