Các nội dung cần lưu ý khi lập đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (nếu có) 

 Các nội dung cần lưu ý khi lập đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (nếu có) xem chi tiết tại đây