đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2019-2021 

 Tài liệu đính kèm Công văn số 2137/STC-QLNN ngày 25/6/2018 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2019-2021 download tại đây