Danh mục mã số dự án theo Công văn sô 3722/STC-THTK ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính thành phố Đà Năng 

 Danh mục mã số dự án theo Công văn sô 3722/STC-THTK ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính thành phố Đà Năng
 
Nội dung mở file đính kèm:  DM-MASO.xls