Ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn TPĐN 

THÔNG BÁO
 
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố về việc Ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn TPĐN