Tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn 

THÔNG BÁO
V/v tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn