Tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

                Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Các UBND quận, huyện;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố;
- Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông (ICT Đà Nẵng).
Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 24/02/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng kính đề nghị:
1. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố
a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí phù hợp với tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị được giao. Mở chuyên trang, chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng”, dành thời lượng, dung lượng thỏa đáng cho công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí với những hình thức đa dạng như: tin tức, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, thông tin chính sách pháp luật, phim tài liệu…, nhằm bảo đảm các nội dung phản ánh nhanh chóng, kịp thời, mang tính toàn diện và sâu sắc.
b) Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính chiến đấu trong nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí; thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; lên án, đấu tranh không khoan nhượng đối với các biểu hiện, hành vi tham nhũng lãng phí và các hành vi bao che cho tham nhũng, lãng phí; thực hiện chức năng giám sát, tạo dư luận xã hội để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
c) Đảm bảo việc thông tin phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch. Nghiêm cấm hành vi đưa tin, bài về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo kiểu giật gân, câu khách, suy diễn, võ đoán, thiếu tính giáo dục, tính định hướng nhằm lợi dụng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.
d) Chú trọng giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
2. Tạp chí điện tử điện tử Thông tin và Truyền thông
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị; chú trọng đưa tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố để đông đảo người dân được biết và theo dõi.
          3. Đề nghị các sở, ban, ngành
Chỉ đạo Ban biên tập trang Trang thông tin điện tử của đơn vị đăng tải toàn bộ nội dung Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 24/02/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí lên website của đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết.
          4. Đề nghị các UBND quận huyện
a) Chỉ đạo Ban biên tập trang TTĐT đăng tải toàn bộ nội dung Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 24/02/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí lên website của đơn vị để nhân dân được biết.
b) Chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện, xã, phường đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào chương trình phát thanh hằng ngày.
5. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí; theo dõi, tổng hợp công tác tuyên truyền để có báo cáo đánh giá hiệu quả của việc tuyên truyền này.
6. Các văn bản đính kèm Công văn này: Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 24/02/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng (file PDF) để phục vụ công tác tuyên truyền.
          Để góp phần triển khai thi hành hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tuyên truyền vấn đề nêu trên./.
 
                      File đính kèm: 363/STTTT-TTBCXB 
 
                                             Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW