Triển khai sắp xếp chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn TP năm 2017  

 THÔNG BÁO
Triển khai sắp xếp chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn TP năm 2017