Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 97/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/200/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ NN của NSNN 12/11/2021 01/01/2022
2 92/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 28/10/2021 15/12/2021
3 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 11/10/2021 01/01/2022
4 89/2021/TT-BTC Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 11/10/2021 24/11/2021
5 30/2021/QĐ-TTg Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 10/10/2021 10/10/2021
6 86/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 06/10/2021 20/11/2021
7 83/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông 04/10/2021 20/11/2021
8 84/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông 04/10/2021 20/11/2021
9 1921/QĐ-BTC Bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 30/09/2021 30/09/2021
10 82/2021/TT-BTC quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/TC-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 30/09/2021 30/09/2021
11 08/2021/TT-BCT Quy địnhk về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương 30/09/2021 11/09/2021
12 07/2021/TT-BCT Bãi bỏ toàn bộ mốt số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 30/09/2021 25/11/2021
13 79/2021/TT-BTC Sửa đổi BS khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 21/09/2021 15/11/2021
14 77/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 17/09/2021 03/11/2021
15 78/2021/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ 17/09/2021 01/07/2022
16 76/2021/TT-BTC Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 NĐ số 20/2012/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp XH đv đối tượng bảo trợ XH 15/09/2021 01/11/2021
17 75/2021/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 09/09/2021 25/10/2021
18 100/NQ-CP Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng 06/09/2021 06/09/2021
19 21/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 30/08/2021 08/09/2021
20 22/2021/QĐ -UBND Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố(thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 30/08/2021 08/09/2021
No rows match the filter...