Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 27/2022/TT-BTC Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính pd Điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy hỗ trợ phát triển HTX 11/05/2022 01/07/2022
2 504/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước 22/04/2022 22/04/2022
3 455/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 13/04/2022 13/04/2022
4 24/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp 07/04/2022 25/05/2022
5 23/2022/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước 06/04/2022 20/05/2022
6 901/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 04/04/2022 04/04/2022
7 22/2022/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 30/03/2022 15/05/2022
8 390/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" 28/03/2022 28/03/2022
9 19/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số 23/03/2022 01/06/2022
10 18/2022/UBTVQH15 Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 23/03/2022 01/04/2022
11 368/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 21/03/2022 21/03/2022
12 18/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán 15/03/2022 28/04/2022
13 17/2022/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" 08/03/2022 25/04/2022
14 14/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 28/02/2022 28/02/2022
15 13/2022/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ 28/02/2022 01/03/2022
16 12/2022/TT-BTC Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 22/02/2022 09/04/2022
17 263/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 22/02/2022 22/02/2022
18 03/2022/TT-BTP Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 10/02/2022 28/03/2022
19 06/2022/TT-BTC Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 08/02/2022 24/03/2022
20 04/2022/TT-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện 28/01/2022 15/03/2022
No rows match the filter...