Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 54/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TTBCT ngày 30/9/2019 quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019 quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường 31/12/2020 15/02/2021
2 121/2020/TT-BTC Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán 31/12/2020 15/02/2021
3 117/2020/TT-BTC QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHOẢN THU TRÁI PHÁP LUẬT, SỐ LỢI BẤT HỢP PHÁP CÓ ĐƯỢC DO THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 31/12/2020 15/02/2021
4 115/2020/TT-BTC Quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước 31/12/2020 01/03/2020
5 113/2020/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa 30/12/2020 15/02/2021
6 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 29/12/2020 01/01/2021
7 3460/QĐ-BCT Bổ sung danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 25/12/2020 25/12/2020
8 52/2020/TT-BCT Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối,trứng gia cầm năm 2021 24/12/2020 06/02/2021
9 2163/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 23/12/2020 23/12/2020
10 45-2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang 21/12/2020 01/07/2022
11 46/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp 21/12/2020 01/01/2022
12 47/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 21/12/2020 01/01/2022
13 48/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm 21/12/2020 01/01/2022
14 49/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC). 21/12/2020 01/01/2022
15 50/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp 21/12/2020 01/01/2022
16 2182/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng 21/12/2020 21/12/2020
17 37/2020/QĐ-TTg Thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam 21/12/2020 20/02/2021
18 2138/QĐ-BTC Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 18/12/2020 11/11/2020
19 106/2020/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 08/12/2020 22/01/2021
20 105-2020/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế 03/12/2020 17/01/2021
No rows match the filter...