Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 10/CT-TTg Tăng cường Quản lý các hoạt động liên quan tới BITCOIN và các loại tiền ảo tương tự khác 11/04/2018 11/04/2018
2 10/CT-TTg Tăng cường Quản lý các hoạt động liên quan tới BITCOIN và các loại tiền ảo tương tự khác 11/04/2018 11/04/2018
3 34/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 30/03/2018 14/05/2018
4 29/2018-TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 28/03/2018 11/05/2018
5 29/2018-TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 28/03/2018 11/05/2018
6 46/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 14/03/2018 14/03/2018
7 44/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không 13/03/2018 13/03/2018
8 45/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 13/03/2018 13/03/2018
9 43/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 12/03/2018 12/03/2018
10 201/QĐ-BTC Ban hành Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính 12/02/2018 12/02/2018
11 14/2018/TT-BTC Thông tư 14/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 07/02/2018 26/03/2018
12 06/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 24/01/2018 10/03/2018
13 103/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 24/01/2018 01/01/2018
14 102/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 24/01/2018 20/06/2017
15 05/2018/TT-BTC Hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đv oto, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đv oto, xe máy 22/01/2018 16/03/2018
16 24/QĐ-BTC Quyết định 24/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 08/01/2018 08/01/2018
17 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 05/01/2018 20/02/2018
18 166/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 31/12/2017 01/01/2018
19 158/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 27/12/2017 01/01/2018
20 155/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023 27/12/2017 01/01/2018
No rows match the filter...