Văn bản hành chính

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 168/QĐ-STC Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 06/05/2022 06/05/2022
2 150/QĐ-STC Ban hành Quy chế đánh giá kết quả làm việc của công chức, viên chức, người lao động hàng tháng, hàng năm tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 21/04/2022 21/04/2022
3 206/QĐ-BTC Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc TW 24/02/2022 24/02/2022
4 97/QĐ-STC Quy định tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 18/02/2022 18/02/2022
5 100/UBND-KT Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 4 về tài chính, ngân sách 07/01/2022 07/01/2022
6 8056/UBND-STTTT Đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 30/11/2021 30/11/2021
7 3099/QĐ-UBND Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất thành phố 01/10/2021 01/10/2021
8 1618/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá 24/09/2021 24/09/2021
9 5321/UBND-CATP Tấn công, truy quét "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/08/2021 18/08/2021
10 2799/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng 16/08/2021 16/08/2021
11 2470/VP-HCTC Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy tại nơi làm việc 14/08/2021 14/08/2021
12 2687/QĐ-UBND Thay đổi nhân sự Hội đồng quản lý, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố 04/08/2021 04/08/2021
13 3158/STNMT-TTCNTT Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 02/08/2021 02/08/2021
14 4726/UBND-ĐTĐT Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 28/07/2021 28/07/2021
15 2619/QĐ-UBND Bãi bỏ các khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/07/2021 28/07/2021
16 138/KH-UBND Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 22/07/2021 22/07/2021
17 2460/QĐ-UBND Quyết định 2460/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2021 19/07/2021 19/07/2021
18 2476/QĐ-UBND Quyết định 2476/QĐ-UBND Về việc ủy quyền quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2021 19/07/2021
19 4464/UBND-STTTT Triển khai các chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 17/07/2021 17/07/2021
20 4464/UBND-STTTT Công văn số 4464/UBND-STTTT V/v triển khai các chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 17/07/2021 17/07/2021
No rows match the filter...