Văn bản hành chính

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 8056/UBND-STTTT Đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 30/11/2021 30/11/2021
2 3099/QĐ-UBND Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất thành phố 01/10/2021 01/10/2021
3 5321/UBND-CATP Tấn công, truy quét "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/08/2021 18/08/2021
4 2799/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng 16/08/2021 16/08/2021
5 2470/VP-HCTC Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy tại nơi làm việc 14/08/2021 14/08/2021
6 2687/QĐ-UBND Thay đổi nhân sự Hội đồng quản lý, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố 04/08/2021 04/08/2021
7 3158/STNMT-TTCNTT Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 02/08/2021 02/08/2021
8 4726/UBND-ĐTĐT Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 28/07/2021 28/07/2021
9 2619/QĐ-UBND Bãi bỏ các khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/07/2021 28/07/2021
10 138/KH-UBND Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 22/07/2021 22/07/2021
11 2460/QĐ-UBND Quyết định 2460/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2021 19/07/2021 19/07/2021
12 2476/QĐ-UBND Quyết định 2476/QĐ-UBND Về việc ủy quyền quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/07/2021 19/07/2021
13 4464/UBND-STTTT Triển khai các chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 17/07/2021 17/07/2021
14 4464/UBND-STTTT Công văn số 4464/UBND-STTTT V/v triển khai các chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 17/07/2021 17/07/2021
15 4414/UBND -CATP triển khai thi hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 28/5/2021 của Chính phủ quy định về việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy 15/07/2021 15/07/2021
16 4404/UBND-NC triển khai Nghị quyết 66/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ ngày 01/07/2021 15/07/2021 15/07/2021
17 4408/UBND-STP Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) 15/07/2021 15/07/2021
18 295/QĐ-STC Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 06/07/2021 06/07/2021
19 3241/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khung khảo sát mức độ hài lòng tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 03/07/2021 03/07/2021
20 2316/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/07/2021 02/07/2021
No rows match the filter...