Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 

* Tin tức, thông báo:

 

Ủy ban nhân dân thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố

 

Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bẩu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

 

Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng thông báo các mẫu văn bản liên quan đến trình tự, thủ tục, hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố

 

Thông báo bổ sung địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

 

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

* Một số cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn của Trung ương về bẩu cử:

Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban kiểm tra về việc thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp;

 

Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ban Tuyên giáo trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

 

Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

 

Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

 

Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 về quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung;

 

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

 

Kế hoạch số 151/KH-BTTTT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ thông tin và truyền thông về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

* Một số cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn của Địa phương về bẩu cử:

Quyết định số 77/QĐ-UBBC ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại thành phố Đà Nẵng

 

Công văn số 1121/SNV-XDCQ ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc sử dụng biểu mẫu tổng hợp và chuyển giao kết quả bầu cử

 

Công văn số 61/UBBC ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng về chế độ thông tin, báo cáo công tác bầu cử (trong và sau ngày bầu cử)

Bản WordMẫu kèm theo

 

Công văn số 57/UBBC ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ bầu cử và hướng dẫn bầu cử tại đơn vị vũ trang nhân dân

 

Công văn số 980/SNV-XDCQ ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc trang trí địa điểm bỏ phiếu

Mẫu sơ đồ

 

Công văn số 597/SNV-XDCQ ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri

 

 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục