Giai đoạn 2020-2022: Bộ Tài chính điện tử hóa 230 chế độ báo cáo đạt tỷ lệ 79,31% 

 

Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa - nguồn: Internet.

Ảnh minh họa - nguồn: Internet.

 

Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 896 thủ tục. Tính đến ngày 14/12/2021, 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), trong đó DVCTT mức độ 1 là 94 (tỷ lệ 10,39%), DVCTT mức độ 2 là 269 (tỷ lệ 30,05%), DVCTT mức độ 3 là 81 (tỷ lệ 9,05%), số DVCTT mức độ 4 là 452 (tỷ lệ 50,51%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 533 (tỷ lệ 59,55%).

Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 346/533 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 64,92% (vượt hơn 30% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ), trong đó: Tổng cục Thuế 150 DVCTT, Tổng cục Hải quan 97 DVCTT, Kho bạc nhà nước 07 DVCTT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 36 DVCTT, cơ quan Bộ Tài chính 56 DVCTT. DVCTT của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính. Vì vậy, các DVCTT của Bộ Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đánh giá cao.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1607/QĐ-BTC ngày 23/8/2021 về quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính.

Về triển khai xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, Bộ Tài chính đã kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hoàn thành cung cấp dữ liệu 15/15 chỉ tiêu trong một số lĩnh vực chính như: thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), bội chi NSNN, dư nợ Chính phủ, dự nợ nước ngoài, dư nợ công so với GDP, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu, tỷ lệ nợ đọng thế, số giờ nộp thuế, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn NSNN… báo cáo lên Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Chính phủ về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chỉ tiêu điều hành hằng ngày theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ như: thu NSNN và cơ cấu thu, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu và cán cân thương mại, chỉ tiêu thu về thuế (theo sắc thuế, theo khu vực nộp thuế), thông tin về chứng khoán

Điện tử hóa chế độ báo cáo định kỳ: Bộ Tài chính đã rà soát đề xuất danh mục chế độ báo cáo định kỳ điện tử hóa trong giai đoạn 2020-2022 bao gồm 230 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ để triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính. Theo đó, tổng số chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đang triển khai điện tử hóa trong giai đoạn 2020-2022 là 230 chế độ báo cáo đạt tỷ lệ 79,31%, vượt hơn 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ.

Hiện đại hóa lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

Lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đến ngày 14/12/2021, đã có 853.636 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 854.247 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,93%). Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021 là 17.008.082 hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 14/12/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 848.090 doanh nghiệp trên tổng số 854.247 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,28%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 845.293 doanh nghiệp trên tổng số 854.247 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt 98,95%). Từ ngày 01/01/2021 đến 14/12/2021, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 3.123.854 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 731.872 tỷ đồng và 40.356.595 USD.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, tính từ ngày 01/01/2021 đến 14/12/2021, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 9.304 trên tổng số 9.539 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 97,54%. Số hồ sơ tiếp nhận là 25.543 hồ sơ trên tổng số 25.885 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,68%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 18.640 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 136.983 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai Đề án hóa đơn điện tử, từ 01/01/2021 đến 14/12/2021, có 215.679 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 23.844 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.094 tỷ đồng.

Tính đến ngày 14/12/2021, có 629.979 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC trên phạm vi cả nước.

Ngày 21/11/2021, Tổng cục Thuế đã chính thức kích hoạt triển khai hệ thống hóa đơn điện tử cho 6 tỉnh/thành phố TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ, Hải Phòng.

Đến ngày 14/12/2021, đã có 220.028 hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế; đã tiếp nhận và hoàn thành xử lý 871.466 hóa đơn đề nghị cấp mã của người nộp thuế; đã tiếp nhận 38.339 hóa đơn không mã gửi đầy đủ nội dung.

Tổng cục Thuế đã triển khai tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc, đến nay đã có 492.722 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2021 đến 14/12/2021 là 140.445 tờ khai.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã triển khai dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ trên phạm vi toàn quốc. Từ ngày 01/01/2021 đến 14/12/2021, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội là 38.945 hồ sơ chiếm 12,71% trên tổng số hồ sơ; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 35.315 hồ sơ chiếm 10,9% trên tổng số hồ sơ. Đã kết nối với 07 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2021 đến 14/12/2021 số giao dịch nộp lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức Ibanking và mobile banking chiếm 6,05% trên tổng số 3.483.320 giao dịch LPTB ô tô, xe máy cả nước.

Lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thành triển khai các TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2021. Tính đến ngày 15/12/2021, có 235 TTHC của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 4,7 triệu hồ sơ của trên 51,5 nghìn doanh nghiệp tham gia (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/12/2021 trên 1,2 triệu hồ sơ của trên 8 nghìn doanh nghiệp).

Trong năm 2021, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippin. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/12/2021: số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 220.880 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 894.616 C/O. Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 13/12/2021: Số C/O nhận từ các nước ASEAN là 48.596 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 132.685 C/O.

Tổng cục Hải quan tiếp tục quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tại 33/35 cục hải quan tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cảng, kho, bãi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường hiệu quả giám sát của cơ quan hải quan.

Lĩnh vực kho bạc, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tích triển khai hiện đại hóa trong công tác quản lý thu, chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục; hiện đại về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt chẽ tiền, tài sản Nhà nước hướng đến mục tiêu của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước là xây dựng Kho bạc điện tử, tiến tới Kho bạc số với 3 không “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”.

Hiện nay, hệ thống DVCTT mức độ 4 của KBNN hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia DVCTT mức độ 4 của KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng, các tổ chức và hội nghề nghiệp), với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh đạt 99% lượng chứng từ chi của toàn quốc trên TABMIS. Đã có 90% đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động để tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản và kết quả xử lý giao dịch hồ sơ chứng từ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm phòng ngừa rủi ro và công khai minh bạch.

Nguồn: mof.gov.vn

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục