Từ 01/01/2022: Bộ Tài chính áp dụng chữ ký số trên chương trình eDocTC 

 

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2015, chương trình quản lý văn bản và điều hành (eDocTC) đã được nâng cấp và triển khai đến mức chuyên viên tại 24 đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính. Ngoài triển khai có hiệu quả tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, eDocTC đã được triển khai, khai thác sử dụng hiệu quả ở Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Toàn bộ văn bản đến, văn bản đi, tờ trình lãnh đạo Bộ (trừ các văn bản có nội dung mật) đã được quét, xử lý, lưu trữ trên chương trình eDocTC.

Từ 01/01/2022, Bộ Tài chính áp dụng chữ ký số trên chương trình eDocTC. Ảnh: Quang Minh.

Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính cũng được thực hiện hiệu quả thông qua việc kết nối các chương trình quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị với hệ thống trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính. Bên cạnh đó, việc gửi nhận văn bản điện tử được thực hiện thông suốt với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương. Sau 05 năm khai thác sử dụng, số lượng văn bản điện tử được lưu trữ, quản lý trên chương trình là khoảng 2.191.869 văn bản (1.745.297 văn bản đến; 201.056 văn bản đi; 243.443 Tờ trình Bộ; 2.073 các loại văn bản nội bộ khác), trung bình hàng năm số lượng văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình là hơn 400.000.

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 456/QĐ-BTC ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính; Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ, Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ chức triển khai về việc vận hành chính thức chương trình Quản lý văn bản và điều hành phiên bản mới (chương trình eDocTC) phục vụ công tác điều hành, xử lý tác nghiệp văn bản điện tử trên môi trường mạng áp dụng chữ số điện tử tại tất cả các cấp, cụ thể như sau: Các đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ (gồm 25 đơn vị) và 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ gồm Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính cấu hình triển khai chương trình eDocTC với đầy đủ chức năng của chương trình và triển khai áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức của đơn vị.

Các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ (gồm 12 đơn vị) bao gồm các đơn vị: Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Nhà nghỉ Bộ Tài chính tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Nhà xuất bản Tài chính. Mỗi đơn vị cấu hình cho 01 tài khoản văn thư sử dụng chương trình eDocTC (thay thế hệ thống eLight hiện các đơn vị đang sử dụng) để gửi, nhận văn bản với Bộ.

Đối với các Tổng cục thuộc Bộ: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Sử dụng chương trình Quản lý văn bản và điều hành riêng kết nối vào Trục liên thông văn bản ngành Tài chính (XroadBTC) để gửi nhận văn bản với Bộ.

Phiên bản mới thiết kế chức năng ký số văn bản điện tử ở tất cả các cấp, bao gồm: ký nháy nội dung, ký nháy thể thức, ký duyệt văn bản, ký phê chỉ đạo, ký cấp số và đóng dấu tổ chức, ký số tổ chức tệp phụ lục, ký số tệp văn bản số hóa.

Quy trình nghiệp vụ áp dụng

Toàn bộ quy trình tin học các nghiệp vụ xử lý văn bản trên chương trình eDocTC áp dụng tuân thủ theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư; Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Quyết định số 688/QĐ-BTC ngày 29/4/2020 về ban hành Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính; Quyết định số 456/QĐ-BTC ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Tài chính; Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/02/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính. Các quy trình nghiệp vụ chi tiết áp dụng vận hành chính thức gồm: Quy trình xử lý văn bản đến tại Lãnh đạo Bộ và Văn phòng Bộ. Quy trình xử lý văn bản đến tại cấp Cục và tương đương. Quy trình xử lý văn bản đến tại cấp Vụ và tương đương. Quy trình tờ trình Bộ kèm văn bản đi. Quy trình tờ trình Bộ không kèm văn bản đi...

Lộ trình áp dụng

Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021, các đơn vị gồm Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ, Vụ I, Vụ Thi đua khen thưởng thực hiện xử lý điều hành văn bản song song trên cả 2 phần mềm eDocTC phiên bản cũ và phiên bản mới. Tiếp tục xử lý công việc theo quy trình hiện tại trên phần mềm cũ. Ký số điện tử tại các cấp và luân chuyển xử lý văn bản theo Quy trình xử lý văn bản và điều hành mới ban hành theo Quyết định số 258/QĐ-BTC trên phần mềm phiên bản mới. Toàn bộ hồ sơ trình Bộ: đơn vị ký số điện tử ở tất cả các cấp, trình đủ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử được ký số ở tất cả các cấp (Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo đơn vị, Văn thư cấp số điện tử và ký số tổ chức) trình Bộ song song với hồ sơ giấy.

Từ ngày 01/01/2022, các đơn vị đồng loạt sử dụng thống nhất chương trình eDocTC phiên bản mới ở tất cả các vai trò, ký số văn bản điện tử ở tất cả các cấp, luân chuyển và trình hồ sơ điện tử lên Bộ.

Từ ngày 01/01/2022, các đơn vị Tổng cục (bao gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Dự trữ Nhà nước) chính thức tích hợp chương trình Quản lý văn bản và điều hành của đơn vị với Trục liên thông văn bản ngành Tài chính (XroadBTC) để gửi nhận văn bản đến, đi, hồ sơ trình với Bộ.

Nguồn: mof.gov.vn

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục