Danh sách các dự án đầu tư 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
1 Phần mềm Khai thác dữ liệu Tabmis phục vụ công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước và quản lý cấp phát, thanh toán vốn công trình đầu tư xây dựng cơ bản Công nghệ thông tin 01/01/2015 31/12/2015
Trung ương - Tin học hóa ngành Tài chính
Đã đưa vào sử dụng
2 Phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác Thanh tra Tài chính và phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý tài sản mua sắm, theo dõi giá đất, giá hàng hóa dịch vụ thị trường cho Sở Tài chính thực hiện chương trình tin học hóa ngành Tài chính Công nghệ thông tin 01/01/2015 31/12/2015
Trung ương - Tin học hóa ngành Tài chính
Đã đưa vào sử dụng  
3 Mua sắm trang thiết bị tin học cho Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thực hiện chương trình tin học hóa ngành Tài chính năm 2015 Công nghệ thông tin 01/01/2015 31/12/2015 Trung ương - Tin học hóa ngành Tài chính Đã đưa vào sử dụng  

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục