Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11 tháng 9 năm 2021 

 công văn số 484/ TB- VP ngày 12/9/2021 của Văn phòng UBND thành phố Đà nẵng tại đây 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục