Tuyên truyền Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố 

 Công văn Tuyên truyền Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Công văn số 2554/STTTT- TTBCXB ngày 04/9/2021 tại đây
 Công văn số 5689/UBND- KGVX ngày 03/9/ 2021 của UBND thành phố tại đây
Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục