Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới 

 Chi tiết công văn số 28 /HD-BTGTU ngày 19/08/2021 tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục