Cử người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí  

  Thực hiện Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phát ngôn. Công văn số 976/STTTT-BCXB ngày 19/9/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Tư pháp cử cán bộ, công chức có tên (theo danh sách đính kèm) sau chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí./.  
 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư điện tử

Di động

Cố định

01

Nguyễn Thanh Sang

Giám đốc Sở

0913 402 769

0511 3893655

sangnt@danang.gov.vn

01

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Chánh Văn phòng

0905 157 998

0511 3822130

quynhntn@danang.gov.vn

 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục