Giới thiệu một số nội dung chính về Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng 

 Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 30 tháng 6 năm 2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng đối với UBND các cấp từ thành phố đến phường, xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

 Những nội dung cơ bản của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được quy định khá chi tiết tại Quy chế, cụ thể gồm:

 - Quy định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 - Quy định về thời gian, nội dung thông tin và hình thức cung cấp cho báo chí;

 - Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường;

 - Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

 - Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn;

 1. Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

 Quy chế quy định gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi chung là Người phát ngôn);

 Đồng thời, Quy chế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố phải công bố bằng văn bản về họ tên, chức vụ, số điện thoại và hộp thư điện tử của Người phát ngôn cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, và phải đăng tảĩ trên website cơ quan mình. Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung câp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. Việc ủy quyền phát ngôn phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

 2. Về thời gian, nội dung thông tin và hình thức cung cấp cho báo chí

 Đối với các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình, thông qua các hình thức sau:

 - Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và Trang Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình (nếu có);

 - Khi cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc tổ chức họp báo; hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tháng do UBND thành phố tổ chức;

 3. Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

 Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường gồm:

 - Khi cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

 - Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thỉ Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là một ngày, tính cả ngày nghỉ và ngày lễ, kể từ khi vụ việc xảy ra.

 - Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương được nêu trên báo chí.

 - Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về các vụ vỉệc thuộc lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

 Bên cạnh đó, Quy chế còn quy định rõ, các cơ quan hành chính có thể từ chối phát ngôn trong một số trường hợp gồm:

 + Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc, quy định của Đảng;

 + Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thấm quyền cho phép phố biến;

 + Những vấn đề khồng thuộc phạm vi quyền hạn của Người phát ngôn;

 + Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chông tội phạm;

 + Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra; nghiên cứu giải quyết khiêu nại, tố cáo;

 + Những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không được cung cấp thông tin cho báo chí.

 4. Về trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong việc triển khai thi hành Quy chế

 Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố cần chú ý thực hiện một số nội dung như sau:

 - Xét chọn Người phát ngôn cho cơ quan, đơn vị mình và tạo điều kiện cho Người phát ngôn thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin.

 - Thông báo bằng văn bản cho Văn phòng UBND thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông kết quả tiếp thu thông tin trên báo chí của các sở, ban, ngành, địa phương đồng thời đề xuất kiến nghị đảm bảo việc xử lý thông tin trên báo chí có hiệu quả.

 - Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí phản ảnh và thực hiện việc trả lời theo quy định tại Quy chế này; trường hợp không đồng ý với thông tin do báo chí đăng phát, phải có văn bản trả lời không đồng ý với thông tin nào và nêu rõ lý do.

 - Cung cấp các tư liệu, tài liệu và nội dung liên quan theo quy định của Nhà nước cho đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu; tiến hành tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí theo quy định của pháp luật.

 Định kỳ sáu tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Quy chế cho UBND thành phổ thông qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hằng năm.

 Có thể nói, với việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí từ Trung ương  đến địa phương, sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan báo chí để cập nhật kịp thời thông tin từ công tác quản lý nhà nước đến các công dân và tổ chức./.


Sự kiện tin tức cùng chuyên mục