Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố  về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
File đính kèm: 4521/QĐ-UBND

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục