Mua sắm tập trung năm 2021 


KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021;
 
- Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Máy vi tính xách tay thuộc dự toán mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021
 
- Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Máy vi tính để bàn thuộc dự toán mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021


KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Quyết định số 325/QĐ-STC ngày 22/7/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 – Máy in và Gói thầu số 04 – Máy photocopy thuộc các gói thầu các gói thầu mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021

- Quyết định số 331/QĐ-STC ngày 23/7/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơnvị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021(Lần 2);

THỎA THUẬN KHUNG MUA SẮM TẬP TRUNG
 
 - Công văn số 2773/STC-HCSN ngày 26/7/2021 của Sở Tài chính về thông báo Thỏa thuận khung Gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay năm 2021. (Thỏa thuận khung kèm theo)
 
 - Công văn số 2848/STC-HCSN ngày 29/7/2021 của Sở Tài chính về thông báo Thỏa thuận khung Gói thầu số 03 - Máy in năm 2021. (Thỏa thuận khung kèm theo)
 
 
 - Công văn số 3014/STC-HCSN ngày 09/8/2021 của Sở Tài chính về thông báo Thỏa thuận khung Gói thầu số 04 - Máy photocopy năm 2021. (Thỏa thuận khung kèm theo)

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục