Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 

 Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Công văn số 10/KH-STC ngày 17/3/2021 của Sở Tài chính

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục