Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 45/KH-UBND ngày 17/3/2021

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục