Phê duyệt kết quả lựu chọn nhà thầu các gói thầu số 1, số 2 Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020  

 Chi tiết Quyết định số 495/QĐ-STC ngày 30/10/2020 của Sở Tài chính tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục