Tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

 Chi tiết công văn số 3807/STC-VP ngày 05/11/2020 - Sở Tài chính tại đây
Chi tiết công văn số 259/BCĐ ngày 22/10/2020 - Ban chỉ đạo 896 thành phố tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục