Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 Kế hoạch số 1629/KH-UBND xem chi tiết tại đây
 Công văn số 2401/STTTT-TTBCXB xem chi tiết tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục