Để Nghị quyết Trung ương 26 (Khóa 7) về công tác cán bộ đi vào cuộc sống 

Chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp đào tạo và gửi sang Liên Xô những thanh niên trí thức ưu tú học tập để trở về cùng các đồng chí hoạt động trong nước thành lập Đảng cộng sản.
Các đồng chí đó đã trở thành cốt cán, những cán bộ xuất sắc trong thời gian đầu Đảng ra đời. Từđó đến nay Đảng ta luôn coi công tác cán bộ là hàng đầu, là then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền thì công tác cán bộ gắn liền với sự sống còn của Đảng. Bài học của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã cho thấy sự sa sút về phẩm chất cách mạng, sự non kém về nắm bắt lý luận và thực tiễn, sự tha hoá đạo đức, lối sống của cán bộ, trước tiên là cán bộ chiến lược là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ và tan rã. Đối với Đảng ta, cách mạng có sự thành công và phát triển đến như hôm nay, công lao đầu thuộc về sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên mà người đứng đầu, người tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng thật là may mắn và tự hào cho Đảng ta, cho dân tộc ta có được Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu về mọi mặt cho các thế hệ cán bộ học tập, rèn luyện, noi theo để đảm đương nhiệm vụ trước Đảng, trước dân trong mọi giai đoạn cách mạng. Thực tế thì, ở giai đoạn cách mạng nào, ở cấp nào và địa phương nào cũng có những bộc lộ về sự yếu kém của cán bộ. Nhưng vì Đảng ta luôn biết chủ động nắm bắt kịp thời nên đã thường xuyên tiến hành chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đảng viên và cán bộ, bởi vậy Đảng mới có được một đội ngũ cán bộ được dân tin yêu, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ.
Bước vào công cuộc đổi mới, trên cơ sở Cương lĩnh 1991, Đảngđã có Nghị quyết về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII). Sau 20 năm thực hiện, căn cứ vào tình hình hiện nay và trên cơ sở của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung và phát triển năm 2011), Trung ương khoá XII ban hành Nghị quyết 26 về công tác cán bộ nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu, những hạn chế và đề ra giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ trước tiên là cán bộ chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Tiếp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về đánh giá đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt nêu lên những yếu kém và tồn tại cần được khắc phục, lần này Nghị quyết 26 tiếp tục chỉ ra những hạn chế yếu kém và những giải pháp bổ cứu hữu hiệu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.
Đó là, đội ngũ cán bộ hiện nay đông nhưng chưa mạnh, chưa đồng đều, thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia đầu ngành giỏi. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, uy tín thấp; năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức chưa ngang tầm nhiệm vụ; quan liêu xa dân, thờ ơ vô cảm, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm...Trong khi đó công tác cán bộ còn hạn chế, bất cập, nhất là khâu đánh giá, sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm cán bộ.
Nghị quyết 26 cũng đã chỉ ra nguyên nhân yếu kém là do sự phấn đấu rèn luyện của đội ngũ cán bộ chưa đápứng được kịp thời yêu cầu của cách mạng; nhưng mặt khác là do nhận thức vàý thức trách nhiệm củacác cấpuỷ, tổ chức Đảng, của người đứng đầu về công tác cán bộ còn hạn chế; tiêu chí và cơ chế, chính sách đối với cán bộ còn thiếu đồng bộ; phân công, phân cấp, phân quyền quản lý còn chưa hợp lý dẫn tới chưa kiểm soát chặt chẽ quyền lực; chưa phát huy được vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ còn chồng chéo, chưa phát huy hết hiệu lực, hiệu quả...
Từ tình hình trên, Nghị quyết 26 đã nêu rõ quan điểm cán bộ cần được quán triệt trong toàn Đảng, đó là: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Đây là bước kế thừa và phát triển về quan điểm cán bộ của Đảng cóý nghĩa lý luận và thực tiễn mang tính toàn diện, sâu sắc và lâu dài.
Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc công tác cán bộ là Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; thường xuyên đổi mới công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn và quy luật phát triển khách quan, với đường lối chính trị, với quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ của toàn Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là các cấp uỷ, các tổ chức Đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng về công tác cán bộ.
Để xây dựng đội ngũ cán bộ theo quan điểm và nguyên tắcđãnêu, cần tập trung một số nhiệm vụ:
Trước tiên phải nhận thứcđược rằng làm sao Đảng chọn được những người có phẩm chất nhất, có năng lực và tài giỏi nhất trong xã hội vào đội ngũ đảng viên, cán bộ của Đảng. Bởi Đảng là trí tuệ, Đảng là nhân văn, Đảng giữ vai trò lãnh đạo và là Đảng duy nhất cầm quyền. Tất cả quyền lực đều thông qua đội ngũ cán bộ của Đảng. Cho nên việc phát hiện, đánh giá tuyển chọn rồiđưa vào quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đến giới thiệu, đề bạt bổ nhiệm, sử dụng và đãi ngộ cán bộ là hết sức quan trọng và là việc cốt lõi của Đảng. Đội ngũ tham mưu, cũng như cấp uỷ Đảng các cấp phải thật khách quan, tận tâm, tận lực, vô tư, trong sáng để phát hiện và thu hút, chiêu mộ được những người có tâm, có tài có ý thức trách nhiệm trong xã hội vào bộ máy chính trị của Đảng.
Định rõ tiêu chuẩn cán bộ, đó là: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng của quốc gia - dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Có phẩm chất đạo đức mẫu mực; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tuyệt đối không tham vọng quyền lực, không cá nhân, vụ lợi; là trung tâm đoàn kết và gương mẫu trong cuộc sống. Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn có ý thức và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Gắn bó mật thiết với nhân dân, được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Trên cơ sở đó, người đứng đầu phải là người thực sự có uy tín và sức lan tỏa, là hạt nhân, nòng cốt trong đơn vị; là tấm gương tốt cả về rèn luyện tu dưỡng, ý thức trách nhiệm trong công việc cũng như tinh thần tự phê bình, phê bình xứng đáng là đầu tàu là ngọn cờ và niềm tin chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ; thống nhất và đồng bộ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị nhằm tránh cho được những khâu yếu, những kẻ hở để kẻ cơ hội lợi dụng chạy chức, chạy quyền, tham nhũng…trong công tác cán bộ. Hết sức quan tâm đến bố trí cán bộ chủ chốt là những người tiêu biểu, xuất sắc, đã được đào tạo bồi dưỡng theo chức danh, nắm vững lý luận, được thử thách qua thực tiễn, có tín nhiệm cao và có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tập thể.
Nghị quyết 26 về cán bộ và công tác cán bộ mang tầm chiến lược lâu dài nhưng lại rất cấp bách và thiết thực. Trước mắt cần quán triệt sâu sắc tới tận đảng viên và trong từng đơn vị một cách cụ thể; mỗi đảng bộ cần có sự liên hệ thật sâu sát với thực tế của tình hình. Trước tiên các cấp ủy Đảng rà soát lại đội ngũ cán bộ của mình,cũng như phát hiện các nhân tố mới để đưa vào nguồn.Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vừa đảm bảo cho yêu cầu trước mắt vừa chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là công việc hệ trọng của mỗi cấp ủy Đảng, phải được tiến hành thường xuyên để làm sao có được một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng lực, uy tín thực sự ngang tầm nhiệm vụ được giao. Tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp để bố trí từng đối tượng gắn với yêu cầusắp xếp lại tổ chức, tinh giảm biên chế. Cần lưu ý chất lượng chuyên môn, nhưng đặc biệt là phẩm chất đạo đức của đội ngũcán bộ công quyền. Kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cán bộ gây phiền nhiễu, vòi vĩnh, vô cảm, quan liêu, hách dịch. Chuẩn bị tốt cho việc tiến hành tinh giản bộ máy, kiện toàn nhân sự trong hệ thống chính trị và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục