Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Máy tính xách tay và máy tính để bàn thuộc gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ cho hoạt động các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (Đợt 2/2019 và Lần 2-Đợt 2/2019) 

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Máy tính xách tay và máy tính để bàn thuộc gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ cho hoạt động các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (Đợt 2/2019 và Lần 2-Đợt 2/2019)
 
Xem chi tiết tại đây: 560/QĐ-STC

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục