Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tài sản công là máy tính để bản phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi TPĐN quản lý lần 2 đợt 2/2019 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tài sản công là máy tính để bản phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi TPĐN quản lý lần 2 đợt 2/2019
 
 
Xem chi tiết tại đây: 5100/QĐ-STC

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục